Nieruchomości w Grecji - problemy finansowe
Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w skrócie MFW, to organizacja, której celem jest dbanie o stabilizację finansową na świecie. Organizacja działa w strukturze ONZ. Zasady funkcjonowania MFW ustalono w 1944 roku podczas lipcowej konferencji w Stanach Zjednoczonych. Dwa lata później rozpoczęto międzynarodową działalność. Aktualnie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego należy 188 państw. Stanowisko dyrektora zarządzającego od 2011 roku pełni Christine Lagarde z Francji. Organem, który podejmuje decyzje w imieniu Funduszu jest Rada Gubernatorów, natomiast realizacją podjętych założeń zajmuje się Rada Wykonawcza.

grecja

Wszystkie państwa, które posiadają członkostwo MFW w razie kłopotów ekonomicznych lub kryzysu finansowego mogą liczyć na programy pomocowe i różne dotacje. Jednak uzyskanie takich środków wymaga wdrożenia określonych wcześniej reform gospodarczych. Wśród członków MFW znajdują się takie państwa, jak: Afganistan, Albania, Botswana, Brazylia,Ghana, Grecja, Liban, Mozambik, Namibia, Somalia, Sri Lanka, Wenezuela, Węgry, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Polska opuściła szeregi organizacji w 1950 roku, ale powróciła do MFW w 1986.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma za zadanie wspierać międzypaństwową współpracę walutową poprzez doradztwo w zakresie międzynarodowych operacji finansowych. Powinien przyczyniać się do rozwoju handlu i globalnej współpracy, czego skutkiem miałby być wzrost zatrudnienia. Stabilizacja kursów walut oraz wprowadzenie uniwersalnego systemu dla płatności i rozliczeń to kolejne zadania MFW. Jednak tym najważniejszym aspektem działalności organizacji jest przekazywaniem członkom środków finansowych w razie kryzysu finansowego, czego najlepszym przykładem jest Grecja.
Powyższe zadania mogą być realizowane za sprawą czterech głównych funkcji.

  1. Po pierwsze, funkcję regulacyjną, czyli formułowanie zasad międzynarodowej współpracy finansowej.
  2. Po drugie, funkcję kredytową, czyli zapewnianie państwom członkowskim dodatkowych środków finansowych w postaci kredytów.
  3.  Po trzecie, funkcję konsultacyjną, czyli oferowanie wsparcia merytorycznego z zakresu nauk ekonomicznych i nie tylko.
  4. Po czwarte, funkcję kontrolną, czyli nadzorowanie programów pomocowych i realizacji założeń stabilizacyjnych ustalonych przy przekazaniu środków kredytowych.

Filarem działalności Funduszu jest udzielanie kredytów na specjalnych warunkach. Odbywa się to poprzez zakup waluty innego członka MFW za własną walutę. Po wyznaczony terminie na spłatę kredytu należy dokonać wykupu własnej waluty za walutę wymienialną bądź złoto. Kredyt może być zaciągnięty w maksymalnej wysokości 125 proc. wkładu danego kraju w kapitał zakładowy MFW. Walutę można natomiast kupić w 5 równych transzach (jednej rezerwowej i czterech kredytowych). Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie raz był krytykowany, szczególnie przez organizacje antyglobalistyczne, za niewłaściwie zarządzanie zgromadzonymi funduszami oraz schematyczność działań bez względu na okoliczności.